Pyrimidine là một hợp chất hữu cơ dị vòng thơm giống như pyridin. Một trong ba diazine (sáu thành phần dị vòng với hai nguyên tử nitơ trong vòng), nó có các nguyên tử nitơ tại các vị trí 1 và 3 trong vòng.:250 Các diazine khác là pyrazine (nguyên tử nitơ ở vị trí 1 và 4) và pyridazine (nguyên tử nitơ tại vị trí 1 và 2). Trong các axit nucleic, ba loại nucleobase là các dẫn xuất pyrimidin: cytosine (C), thymine (T) và uracil (U).

Hiển thị tất cả 9 các kết quả