hợp chất hóa học là một chất hóa học gồm nhiều phân tử giống hệt nhau (hoặc các thực thể phân tử) bao gồm các nguyên tử từ nhiều hơn một nguyên tố được giữ lại với nhau bởi các liên kết hóa học. Một nguyên tố hóa học liên kết với một nguyên tố hóa học giống hệt nhau không phải là một hợp chất hóa học vì chỉ có một nguyên tố, không phải là hai nguyên tố khác nhau, được tham gia.

Có bốn loại hợp chất, tùy thuộc vào cách các nguyên tử cấu thành được tổ chức với nhau:

phân tử kết hợp với nhau bằng liên kết cộng hóa trị
hợp chất ion được giữ lại với nhau bằng liên kết ion
các hợp chất intermetallic được tổ chức với nhau bằng các liên kết kim loại
các phức hợp nhất định được tổ chức với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị phối hợp.

Xếp 1-12 of 32 các kết quả