Azetidine là một hợp chất hữu cơ dị vòng có chứa ba nguyên tử cacbon và một nguyên tử nitơ. Nó là một chất lỏng ở nhiệt độ phòng với một mùi mạnh của amoniac và là cơ bản mạnh mẽ so với hầu hết các amin bậc hai.
Azetidine và các dẫn xuất của nó là các họa tiết cấu trúc tương đối hiếm trong các sản phẩm tự nhiên. Đáng chú ý, chúng là thành phần chủ yếu của các axit amin và penaresidin. Có lẽ azetidine phong phú nhất có chứa sản phẩm tự nhiên là azetidin-2-carboxylic acid, một homolog không gây protein của proline.

Hiển thị tất cả 4 các kết quả